klimatyzacja wentylacja

klimatyzacja i wentylacja

czynniki chłodnicze w klimatyzacji

W artykule tym omówiono tło historyczne naturalnych i syntetycznych czynników chłodniczych używanych w klimatyzacji, ich specyficzne własności fizyko-chemiczne, ekologiczne i użytkowe, a także zakresy zastosowania w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła. Przedstawiono również najnowszą literaturę mogącą zainteresować Czytelnika poszukującego informacji szczegółowych oraz zaawansowanych rozwiązań technicznych.

Wiadomości wstępne
Śledząc historię chłodnictwa mechanicznego i klimatyzacji zauważamy, że technika chłodnicza od początku była oparta na czynnikach naturalnych, takich jak: amoniak, dwutlenek węgla, propan, woda i powietrze. W małych urządzeniach chłodniczych były wówczas w użyciu również takie czynniki, jak np. chlorek metylu i dwutlenek siarki. Z chwilą pojawienia się na rynku w latach 1931-1934 freonów CFC i HCFC, zapanowało powszechne przekonanie o nadejściu ery czynników chłodniczych całkowicie bezpiecznych dla człowieka i jego otoczenia. Przyczyniło się do tego również złe doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej eksploatacji urządzeń chłodniczych domowych i handlowych z chlorkiem metylu i dwutlenkiem siarki. O środowisku naturalnym nikt wówczas nie myślał, panowało bowiem przekonanie, że ziemia, woda i powietrze zostały dane człowiekowi w wieczne użytkowanie – jako niezniszczalne. Toteż nikt wtedy nie był w stanie przewidzieć, że w 50 lat później przekonanie to okaże się całkowicie błędne i freony używane w klimatyzacji dostarczą światu tylu kłopotliwych zagrożeń. Wyrządzone środowisku naturalnemu szkody doprowadziły do uchwalenia Protokółu Montrealskiego, ze wszystkimi jego dotkliwymi ograniczeniami natury produkcyjnej, eksploatacyjno-serwisowej i dystrybucyjnej.

Wnioski
Amoniak, propan, izobutan, CO2, woda i powietrze. znalazły już obszary swoich najkorzystniejszych zastosowań. Osiągnięty dotychczas postęp w badaniach i rozwoju urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła z czynnikami naturalnymi nie stanowi optymistycznej, wychodzącej poza lata 2010-2015, prognozy dla czynników HFC. Mówiąc o naturalnych i syntetycznych czynnikach chłodniczych możemy z ufnością i spokojem stwierdzić: nie było czynników syntetycznych – były naturalne, nie będzie czynników syntetycznych – będą naturalne. Przyszłość nie tylko chłodnictwa, klimatyzacji czy pomp ciepła, lecz także wszystkich innych dziedzin, będzie – bo musi być – oparta na substancjach naturalnych.

Leave a Reply